Motivační program Kohoutovy zlaťáky

1.      Úvodní ustanovení

1.1.  Motivační program Kohoutovy zlaťáky (dále jen "program") je provozovaný společností Betonpres, a.s., se sídlem Kočín 45 375 01 Temelín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 2379, IČ 60646551, DIČ CZ 60646551 (dále jen "provozovatel"). Provozovatel nabízí svým zákazníkům nakupujícím výrobky nabízené provozovatelem, které se pro účely programu zaregistrují níže uvedeným způsobem (dále jen "registrovaní účastníci"), získat od provozovatele body (dále jen "body") za nákup výrobků nabízených provozovatelem (dále jen „zboží provozovatele“) a případně další výhody plynoucí z účasti v programu.

1.2.  Administrativně a organizačně zodpovídá za vedení programu společnost Amden s.r.o., se sídlem Freyova 1/12, 190 00 Praha 9 - Vysočany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337130, IČ 09497714, DIČ CZ09497714 (dále jen "organizátor").

1.3.  Organizátor není oprávněn bez souhlasu kontaktních osob provozovatele měnit či ovlivňovat obchodní data a procesy v rámci programu a je povinen plnit požadavky vyplývající z nařízení GDPR.

 

2.      Registrovaný účastník

2.1.  Registrovaným účastníkem se pro účely programu rozumí právnická i fyzická osoba, která je oprávněná provádět pokrývačské práce, provozující svou činnost na základě živnostenského oprávnění a provedla registraci do programu Kohoutovy zlaťáky na stránkách kohoutovyzlataky.cz.  

2.2.  Registrovaný účastník musí být starší 18 let.

2.3.  Registrovaný účastník má právo bez udání důvodu kdykoli ukončit svou registraci v programu.

2.4.  Registrovaný účastník dává tímto souhlas dle § 7 odst. 1 zákona 4. 480/2004 Sb. k zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou. Registrovaný účastník může tento souhlas kdykoli odvolat oznámením zaslaným elektronicky nebo poštou. 

2.5.  Provozovatel programu si vyhrazuje právo zamítnout registrovanému účast v programu.

2.6.  Registrovaný účastník se zavazuje:

2.6.1. Vyvíjet činnost směřující k pokrytí střech střešním systémem výrobce.

2.6.2. Doporučit svým zákazníkům použití dodávaného střešního příslušenství výrobcem, vysvětlit jeho výhody, funkčnost, kvalitu a životnost v souvislosti s krytinou.

2.6.3. Montáž střešní krytiny provádět vždy v souladu s obecně platnými normami a technologickými předpisy výrobce platnými v době pokládky. 

2.6.4. Předat zákazníkovi originál záručního listu, který lze stáhnout na webové adresehttp://www.betonpres.cz/ke-stazeni a seznámit ho se zárukami na produkty výrobce.

 

3.      Získání bodů

3.1.  Oprávnění získávat body vzniká okamžikem nákupu zboží ze sortimentu Betonpres a.s. zařazeného do programu, řádným vyplněním formuláře o evidenci střech a doložením dokladů o nákupu zboží.

3.2.  Nákup zboží je nutné doložit následujícím způsobem:

3.2.1. V případě, že účastník sám tašky nakoupil a pokrýval, nahraje fakturu (kompletní daňový doklad) od dodavatele.

3.2.2. Pokud registrovaný účastník tašky základní pouze pokrýval, je nutné doložit fakturu (kompletní daňový doklad) o nákupu krytiny investorem, kterému zhotovitel střechu realizoval a zároveň fakturu (kompletní daňový doklad) o zhotovení střechy investorovi.

3.2.3. Pokud je registrovaný účastník zároveň obchodníkem se stavebním materiálem, je nutné k nákupnímu dokladu za materiál doložit zároveň daňový doklad o zhotovení střechy investorovi.

3.3.  Počet získaných bodů závisí na hodnotě uskutečněného nákupu zboží a na přepočtovém koeficientu, který určí provozovatel.

3.4.  Hodnota bodů se počítá z 1 ks zakoupené a zaplacené tašky betonové základní, na které je stanoven koeficient 1 Kč (1 zlaťák) při nákupu zboží v motivačním programu nebo 0,80 Kč při finančním vyplacení provize za jednu zakoupenou a položenou základní tašku. Program se nevztahuje na tašky betonové základní získané zdarma nebo zakoupené za méně než 1 Kč na základě jiných akcí.

3.5.  Dále se může hodnota bodů počítat z nákupu dalšího zboží ze sortimentu Betonpres a.s. zařazeného do programu, které je uvedené ve formuláři o evidenci střech. V tomto formuláři je stanoven přepočet měrných jednotek vybraného zboží na počet zlaťáků. Z tohoto zboží nelze získávat vyplacení finanční provize.

3.6.  Získané body budou organizátorem registrovanému účastníkovi na účet připsány, pokud to umožní technické podmínky zařízení provozovatele i organizátora, a to minimálně dvakrát měsíčně. O víkendech a svátcích připisování bodů neprobíhá.

3.7.  Body je možné čerpat pouze v rámci programu Kohoutovy zlaťáky.

3.8.  Nárok na připsané body registrovanému zákazníkovi zaniká v případě, že je investorem podána reklamace na provedení montáže, která se následně prokáže jako oprávněná. 

3.9.  Aktuální seznam odměn bude uveden a přístupný na stránkách kohoutovyzlataky.cz. Parametry a zobrazení odměn uvedených na stránkách mají jen informativní charakter. Pokud provozovatel neuvede jinak.

3.10.  Provozovatel si vyhrazuje právo změnit hodnotu bodů v průběhu programu kdykoli bez předchozího upozornění.

3.11.  Získání a připisování bodů je možné uskutečnit pouze za nákupy uskutečněné v období od 1. 2. 2023 do 31.1. 2024. Za nákupy s jiným datem body připsány nebudou.

 

4.      Čerpání bodů

4.1.  Nárok na odměnu vzniká registrovanému účastníkovi v okamžiku, kdy získá potřebný počet bodů a provede závaznou objednávku na internetových stránkách kohoutovyzlataky.cz.

4.2.  Na straně provozovatele lze odmítnout odeslání odměny, a to v případě, že jsou k tomu má objektivní důvody.

4.3.  V případě, kdy účastník vrátí zboží, které bylo zakoupeno v období probíhajícího programu, budou za vrácené zboží body účastníkovi odečteny.

4.4.  Čerpání bodů je možné uskutečnit pouze v období od 1. 4. 2023 do 29. 2. 2024. Čerpání zadaná s jiným datem nejsou možná.

4.5.  Pokud si účastník vybere odměnu z aktuální nabídky, ale nedosáhne takového množství bodů na svém virtuálním účtu, aby mohl odměnu získat, má možnost o odměnu požádat a rozdíl provozovateli doplatit. V takovém případě, nechť účastník kontaktuje obchodního zástupce a domluví si podrobnosti svého požadavku. Takto je možné doplatit max. 20 % bodů z aktuálního bodového stavu. 

4.6. Organizátor dodá zboží nejpozději do 30 dnů od data vytvoření objednávky. Zároveň si vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání (z důvodu nedostupnosti zboží u smluvních partnerů). O novém termínu dodání bude organizátor zákazníka informovat.

 

5.      Čerpání finanční provize

5.1.  V případě, že chce registrovaný účastník odměnu v Kč, výrobce uhradí provizi na základě faktury vystavené účastníkem se splatností 30 dní na tašky základní schválené v programu kohoutovy zlaťáky.

5.2.  Nárok na vyplacení provize je zhotovitel povinen uplatnit nejpozději do 29. 2. 2024. Po tomto datu nárok na sjednanou provizi zaniká.

5.3.  Nárok na sjednanou provizi účastníkovi zaniká i v případě, že investor podá na jeho práci reklamaci a ta se prokáže jako oprávněná.

 

6.      Reklamace

6.1.  Na veškeré objednané zboží se vztahuje záruka 12 měsíců od data předání výrobku, tj. na základě odeslání předávacího protokolu e-mailem.

6.2.  Odměny je nutné reklamovat přes organizátora. Vždy je nutné k reklamovanému zboží doložit předávací protokol, který je zasílán e-mailem po zaslání zboží účastníkovi.

 

7.      Ochrana osobních údajů

7.1.  Osoba, která se má stát registrovaným účastníkem, svým souhlasem při prvním přihlášením do programu uděluje organizátorovi po dobu fungování motivačního programu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem provozování motivačního programu (zejména za účelem možnosti poskytnout registrovaným účastníkům bonusy). Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit v rámci motivačního programu. Účastník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Účastník má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má účastník právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

7.2.  Organizátor a provozovatel odpovídají za bezpečnost osobních údajů.  

7.3.  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

7.3.1. vzít souhlas kdykoliv zpět,

7.3.2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

7.3.3. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

7.3.4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

7.3.5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

7.4.  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na stránkách.

 

8.      Všeobecná ustanovení

8.1.  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli program jednostranně ukončit. Ukončení programu ke konkrétnímu datu vyhlásí provozovatel oznámením na internetových stránkách kohoutovyzlataky.cz minimálně jeden kalendářní týden přede dnem ukončení programu. Po datu ukončení programu nebudou na bodové účty dále připisovány body za nákup zboží provozovatele.

8.2.  Provozovatel neručí za množství skladových zásob zboží zahrnutého do akce. Zboží nemusí být k dispozici u provozovatele po celou dobu trvání programu.

8.3.  Provozovatel si vyhrazuje právo změnit sortiment odměn zařazených do programu. Odměny mohou být nahrazeny podobnými, nebo zcela z programu vyřazeny. Platná nabídka odměn je vždy zveřejněna na kohoutovyzlataky.cz. 

8.4.  Provozovatel i organizátor jsou oprávněni vyloučit z programu registrovaného účastníka, který poruší některé z pravidel programu či jakýmkoliv jiným způsobem poškozuje dobré jméno provozovatele nebo jeho výrobků.

8.5.  Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout plnění odměn vyplývající z programu nebo odepřít dodávku zboží v případě, že účastník zboží provozovatele řádně v termínu nezaplatil či identifikuje indicie směřující k tomu, že zboží v řádném termínu uhrazeno účastníkem nebude.

8.6.  Provozovatel programu je oprávněn kdykoli změnit pravidla programu, přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na kohoutovyzlataky.cz.

8.7.  Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti na území České republiky, dnem 1. 4. 2023.

8.8.  Program končí dnem 29. 2. 2024.